Veggie Shephered

fullsizeoutput_404
(Contains Dairy Product, Contains Egg, Contains Flour)

with lentils

ingredients: lentil,onion,carrot,tomato,potato,egg,milk,cheese,flour