Fresh Tomato Pizza

Ingredients:
Organic flour, tomato whole.
Natural yeast, Cheese, parmigiano reggiano cheese.
salt