Roasted Tofu with Pumpkin Nimono

Roasted Tofu w:pumpkin nimono
(Daisu, Non-Lacto Menu, Vegan)

Tofu,vegetable,rice