Roasted Tofu with Pumpkin Nimono

(Daisu, Non-Lacto Menu, Vegetarian Menu)

Tofu,vegetable,rice