Tomato and Mozzarella Short Pasta

(Vegetarian Menu)

Ingredients:
Organic whole tomato, onion, ex.o.oil.
Natural mozzarella cheese, short pasta.