Konniaku Steak

(Daisu, Non-Lacto Menu)

with Mushroom Rice and hankake veggies and pumpkin relish.