Mild Chili Beans with Polenta

IMG_4661

Polenta, Garbanzo,milk, tomato sauce