Mild Chili Beans with Polenta

IMG_4661
(Vegetarian Menu)

Polenta, Garbanzo,milk, tomato sauce