Mild Chili Beans with Polenta

(Vegetarian Menu)

Polenta, Garbanzo,milk, tomato sauce