Potato Gratin with Ratatouille

(Vegetarian Menu)

milk,flour,potato,eggplant,zucchini,tomato