Potato Gratin with Ratatouille

(Vegetarian Menu)

milk, flour, potato, eggplant, zucchini, tomato