Potato Gratin with Ratatouille

(Contains Dairy Product, Contains Flour, Vegetarian Menu)

milk, flour, potato, eggplant, zucchini, tomato