Hijiki Rice

(Daisu, Non-Lacto Menu)

with spinach & pumpkin nimono, tofu steak