Tuna, Sweet Onion Short Pasta

(Contains Flour, Non-Lacto Menu)

Ingredients:
Organic whole tomato, onion, veggie stock, ex. o.oil.
Natural short pasta, Tuna, green veggie.