Beef Shephered’s pie

ingredients: beef, potato, milk, cheese, tomato, onion, flour