Chicken Pizzaiola

(Daisu)

w/sweet tomato sauce and edamame rice
chicken, rice, tomato, cheese, edamame, onion, ex.v.o, oregano