Waffle with Anko

IMG_0193
(Contains Egg)

Anko, flour, egg, milk, sugar