Danish

(Contains Flour, Non-Lacto Menu, Vegetarian Menu)

With Anko (sweet azuki beans paste )