April 1st 2024 – Updates → Read More

Pork Nikujaga

nikujyaga
(Contains Pork, Non-Lacto Menu)

braised pork & potato, rice, green veggies