Pork Nikujaga

nikujyaga
(Contains Pork, Non-Lacto Menu)

braised pork & potato, rice, green veggies